Polityka przetwarzania danych osobowych przez Lizards Sp.z o.o.

 

Zgodnie z art..13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) stosowanego od dnia 25 maja 2018r.  informuję Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lizards Sp.z o.o. z siedzibą w Zielęcicach, ul. Rzemieślnicza 4, reprezentowaną przez Stanisława Błaszków,

Inspektorem ochrony danych w Lizards  Sp.z o.o jest Magdalena Błaszków, z którą można się skontaktować:

  • telefonicznie, pod numerem telefonu tel. 791553745
  • e-mailowo, pod adresem biuro@lizards.pl
  • pisemnie, kierując korespondencję pod adres Lizards Sp.z o.o. Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 4,

39-318 Skarbimierz

Pana/Pani dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Spółki, na przykład w celu realizacji procesu rekrutacji, nawiązania relacji w ramach umowy serwisowej, pośrednictwa, sprzedaży lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.

Dane są przetwarzane również w celu wykonywania przez Spółkę działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu zakupów, nabycia towarów i usług w Lizards Sp.z o.o.

Jako Spółka podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów z zakresu prawa pracy, ustawodawstwa podatkowego, ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m in. przez wyżej wymienione regulacje.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art.6 ust. I lit. a RODO,

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Lizards Sp.z o.o.

Przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, udzielonej w określonych celach, np. przesyłanie danych w celu marketingowym w ramach Lizards Sp.z o.o.

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej.

Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej(„państwa trzecie”)

  • Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Spółką, lub w celu zawarcia takiej umowy
  • W ramach korzystania przez Spółkę z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna)

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tych danych.

 

Pana/Pani zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych:

  • Do czasu wycofania zgody
  • W okolicznościach, w świetle których Spółka przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Pani/Pana zgoda

    Ma Pani/Pan prawo :

  • Żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wykonano na podstawie zgody, umowy zawartej przed jej wykonaniem
  • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uznaje że przetwarzanie danych przez Lizards Sp.zo.o narusza przepisy, w tym RODO

Lizards Sp.o.o. w celu realizacji Pana/Pani prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości

 

Aby sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Lizards Sp.z o.o prosimy o wiadomość zwrotną o treści „NIE” na adres e-mail: biuro@lizards.pl